PLAN WYCHOWAWCZY KLASY


Kontakty z rodzicami

Plan wychowawczy

Praca z uczniem słabszym i uzdolnionym

Ciekawostki

 

*KLASOWY PROGRAM WYCHOWAWCZY NAUCZANIE ZINTEGROWANE  

*KLASOWY PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ KL. I - II NAUCZANIE ZINTEGROWANE

*PROGRAM WDRAŻANIA UCZNIÓW DO BEZPIECZNEGO UDZIAŁU W RUCHU DROGOWYM

 

KLASOWY PROGRAM WYCHOWAWCZY NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Opracowała mgr Marzena Jezusek

Wstęp 

Program wychowawczy klas I – III został opracowany zgodnie ze Szkolnym Programem Wychowawczym oraz w oparciu o tematykę zajęć edukacyjnych, z których wynika większość działań wychowawczych. Program w swych założeniach podkreśla ważną rolę rodziny, integrowanie się z innymi klasami, stąd położyłam nacisk na współpracę z rodzicami i szkołą.

Zagadnienia dotyczą

-współżycia w zespole klasowym, -rozwijania relacji koleżeńskich   -dziecka jako członka rodziny               -pomoc rodziców w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych      -poznania środowisk lokalnego i instytucji społecznej      -poznania miasta, tradycji regionalnych        -rozwijania wrażliwości na sztukę, czytelnictwa   -zagadnień ekologicznych i prozdrowotnych       -samoakceptacji, samooceny

Cele:

uwzględnienie indywidualnych potrzeb dziecka, zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym bezpiecznym środowisku, uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły, wyrabianie szacunku do drugiego człowieka i okazywanie w słowach i czynach, stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, podejmowania odpowiedzialności za powierzone zadania, dążenie do osiągania celów, kształtowanie umiejętności uczenia się z książek, zbiorów bibliotecznych, wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej i kulturowej dziecka, kształtowanie szacunku do symboli narodowych, szkolnych, religijnych, kształtowanie umiejętności obserwacji,  rozumienie zjawisk zachodzących w najbliższym otoczeniu społecznym, przyrodniczym i kulturowym, rozbudzanie ciekawości poznawczej, rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji, ekspresji plastycznej, muzycznej, ruchowej, zapewnienie warunków harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania oraz realizacji działań prozdrowotnych, przygotowanie do odbioru dzieł sztuki teatralnej, filmowej, zachęcanie do korzystania nowoczesnych technik – komputery, systematyczne organizowania spotkań z rodzicami, pedagogizacja, kontakty indywidualne z rodzicami

Metody realizacji:

-gry i zabawy  -prace artystyczne, plakaty -spotkania z policjantem, pielęgniarką, strażakiem        -wycieczki  -udział w różnorodnych, pożytecznych akcjach-spotkania z rodzicami, zajęcia otwarte dla rodziców         -zajęcia zintegrowane -pogadanki- konkursy -koła zainteresowań -imprezy klasowe                                 -obserwacje, wykonywanie zielników, ptasiej stołówki

Formy realizacji:

-indywidualna      -grupowa             -zbiorowa

Zadania i treści wychowawcze:

Dziecko w zespole klasowym

wytwarzanie atmosfery życzliwości, przyjaźni,  organizacja samorządu klasowego, ustalenie i przydział zadań

Integracja środowiska klasowego

uczenie się wzajemnych relacji interpersonalnych -nawiązywanie przyjaźni z innymi klasami poprzez wspólną zabawę i imprezy okolicznościowe

Urządzamy i zagospodarowujemy  klasę

dbanie o wystrój klasy, sprzęt.         -założenie kroniki Klasy

Uczestniczymy w ważnych wydarzeniach szkolnych

propagowanie swoich umiejętności.         -integracja ze społecznością szkolną

Uczestniczymy w  uroczystościach klasowych

zintegrowanie zespołu klasowego  -włączenie rodziców w organizację życia klasowego poprzez aktywne ich uczestnictwo

Moja Ojczyzna, mój region

kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla własnego kraju   -poszanowanie tradycji regionu.            -znaczenie wycieczek w życiu człowieka

Troszczymy się o wyniki w nauce i zachowaniu

wyrabianie cech odpowiedzialności, obowiązkowości      -kształcenie umiejętności korzystania z zasobów biblioteki   -podnoszenie poziomu wiedzy poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, dodatkowych- kółko zainteresowań    -wdrażanie do samooceny i samokontroli

Wychowanie prozdrowotne z ekologią

dbanie o własne zdrowie           -uświadamianie konieczności ochrony środowiska

Wychowanie komunikacyjne

przestrzeganie zasad ruchu drogowego=      -wykorzystanie wiadomości w praktyce

Właściwa postawa do otoczenia i kulturalnego zachowania

szacunek dla osób starszych, uwrażliwienie do niesienia pomocy potrzebującym

Rozwijamy wrażliwość na sztukę

rozwijanie umiejętności czytelniczych        -udział w kole teatralnym i konkursach plastycznych, recytatorskich

Rodzina w życiu dziecka

dostrzeganie wartości rodziny         -rozumie znaczenia rodziny w życiu człowieka i swojej w niej roli

W programie uwzględniam:

Systematyczne spotkania z rodzicami.      Pedagogizację rodziców.        Indywidualne kontakty w miarę potrzeb.      Aktywizowanie rodziców na rzecz pracy szkoły

Ewaluacja:

W celu sprawdzenia skuteczności oddziaływań wychowawczych zastosuję:

ankieta dla uczniów       ankieta i opina rodziców         zapiski w Kronice Klasy  

 

KLASOWY PROGRAM EDUKACJI PROZDROWOTNEJ KL. I - II NAUCZANIE ZINTEGROWANE

Wstęp

Edukacja prozdrowotna jest ważnym elementem pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Człowiek już od najwcześniejszych lat powinien troszczyć się o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. Nauczyciel powinien świadomie wdrażać uczniów  do przyswojenia nawyków higienicznych, bezpieczeństwa w życiu codziennym. Powinien ich ukierunkowywać, wyposażać w wiedzę, umiejętności dzięki którym będą potrafili rozwiązywać problemy. Klasowy program prozdrowotny powstał w oparciu o bloki tematyczne wynikające z działań edukacyjnych i uzupełniony zadaniami Szkolnego Programu Profilaktyki.

  Cele ogólne:

-         aktywne wprowadzanie uczniów w zagadnienia bezpieczeństwa

-         ułatwianie nabywania umiejętności dbania o własne zdrowie

-         rozbudzanie zainteresowań własnym zdrowiem, stylem życia

-         doskonalenie sprawności ruchowej

-         kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie

-         uwrażliwienie na potrzeby innych

-         poznanie zagrożeń cywilizacyjnych wyrabianie nawyków właściwego żywienia

-         wyrabianie właściwej postawy jako konsument

-         kształtowanie właściwego stosunku do reklam telewizyjnych

-         rozbudzanie potrzeby ochrony środowiska i dbania o czystość planety

  Metody i formy pracy:

Metody i formy pracy są możliwie zróżnicowane, aby przebieg zajęć był atrakcyjny.

-         metody aktywizujące

-         metody audiowizualne

-         obserwacja

-         spotkania i pogadanki z pielęgniarką, policjantem, lekarzem stomatologiem

-         spacery, wycieczki scenki dramowe

-         konkursy

-         plakiety, znaczki, gry, zabawy

-         ćwiczenia praktyczne – zasady ruchu drogowego, przyrządzanie surówek, pasty jajecznej

-         prace porządkowe wokół szkoły i na terenie miasta- park

-         udział w obchodach „Dzień Ziemi”

-         zorganizowanie bezpiecznego ogniska

  Środki dydaktyczne:

ilustracje do kolorowania, karty pracy, rozsypanki wyrazowe, sylabowe, krzyżówki, łamigłówki, wiersze, plansze z postaciami, historyjki obrazkowe dyplomy, znaczki, quizy klasowe

  Zadania do realizacji:

·        Moje bezpieczeństwo w szkole, w domu i najbliższym otoczeniu

-         spotkanie z przedstawicielem Komendy Policji

-         film na temat sposobów zachowania się w kontakcie z nieznajomym

-         odgrywanie scenek dramowych

-         poznanie zasad ruchu drogowego i praktyczne zastosowanie – wycieczka po mieście

-         opowiadanie historyjek obrazkowych na temat bezpieczeństwa

-         bezpieczeństwo podczas gier i zabaw, na zajęciach i w czasie przerw

-         udzielanie pomocy w przypadku skaleczeń, otarć, ratownicze numery telefonów

·        Odżywiam się zdrowo i kolorowo

-         ważność spożywania owoców warzyw, zapoznanie z pojęciem „zdrowa żywność”

-         higiena spożywania posiłków, regularność, racjonalne odżywianie w różnych porach roku

-         tworzenie plakatu na temat zdrowego odżywiania

-         wspólne spożywanie śniadań

-         przyrządzanie surówek, pasty jajecznej

-   zabezpieczenie produktów przed psuciem

-         udział w akcji ABC młodego konsumenta

·        Dbam o higienę i wygląd estetyczny

-         spotkanie z pielęgniarką szkolną

-         dbanie o higienę ciała i higienę pracy

-         troska o swoje zdrowie, przyczyny powstawania chorób i zapobieganie

-         spotkanie z lekarzem stomatologiem

-         sposoby prawidłowego dbania o zęby, zapobiegania próchnicy

-         udział w akcji organizowanej przez firmę paty do zębów „blend-a-med.”

-         hartowanie ciała, ruch na świeżym powietrzu

·        Ekologia

-         dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie

-         budowanie plakatów np. Ziemia moich marzeń

-         ochrona środowiska, zanieczyszczenia

-         porządkowanie terenu wokół szkoły i miasta-park

-         udział w obchodach „Dzień Ziemi”

-         organizacja bezpiecznego ogniska klasowego z rodzicami

  Przewidywane osiągnięcia ucznia:

-         dba o higienę osobistą, zwraca uwagę na wygląd estetyczny

-         troszczy się o swoje zdrowie

-         ubiera się stosownie do pory roku

-         wie jak uniknąć chorób poprzez właściwe zachowanie

-         dba o porządek wokół siebie, szkoły, w najbliższym otoczeniu

-         stosuję właściwą higienę pracy – zadania domowe

-         rozumie znaczenia pojęcia „zdrowa żywność”

-         rozumie pojęcie konsument

-         zachowuje właściwy stosunek do reklam telewizyjnych

-         potrafi zastosować nawyki higieniczne w praktyce – przyrządzanie surówek, pasty jajecznej

-         stosuje poznane zasady ruchu drogowego

-         umie zachować się rożnych trudnych sytuacjach w kontaktach z nieznajomym

-         zna podstawowe numery ratunkowe

-         potrafi udzielić pomocy w przypadku skaleczenia, zadrapania

-         rozumie znaczenie ruchu na świeżym powietrzu oraz uczestniczenie w zabawach ruchowych

-         umie właściwie zachować się podczas zabaw

-         rozumie konieczność ochrony środowiska, jej znaczenia w życiu każdego człowieka

-         dostrzega potrzeby innych

  Ocena osiągnięć ucznia:

Ocenianie edukacji prozdrowotnej uczniów ma charakter opisowy i jest ujęte w końcoworocznej ocenie opisowej. Ponadto zaangażowanie, chęć do działania, właściwe zachowanie może być dodatkowo ocenione w postaci:  dyplomu znaczka ,   pochwały

  Ewaluacja programu:

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco. Aby stwierdzić czy działania zmierzały w dobrym kierunku, w jakim stopniu zamierzone cele są zrealizowane uczniowie wypełnią test wiadomości z tego zakresu. Wyniki ewaluacji będą dla nauczyciela wskazówką do dalszej pracy, pozwolą na wprowadzenie zmian w programie.

 opracowała: mgr Marzena Jezusek - nauczyciel nauczania zintegrowanego, SP nr 2 Kolno, woj. podlaskie

   

                                                            PROGRAM

 WDRAŻANIA UCZNIÓW DO BEZPIECZNEGO UCZESTNICTWA W RUCHU DROGOWYM

Wstęp

Szkoła jest zobowiązana do wyposażenia uczniów w wiadomości, umiejętności i nawyki niezbędne do bezpiecznego zachowania się na drogach w charakterze przechodnia i pasażera. Wychowanie dzieci zgodnie z zasadami bezpieczeństwa na drodze sprzyja w znacznym stopniu zapobieganiu wypadkom. Wychowanie komunikacyjne jest jednym z elementów edukacji dzieci. Jest to proces długotrwały i niezbędny, który ma przygotować dziecko do uczestnictwa w życiu społecznym, kulturalnym i zawodowym. Treści związane z bezpieczeństwem dzieci na drodze. Narastają one stopniowo, te same tematy realizuję w coraz szerszym stopniu orz dobieram inne w zależności od potrzeb i wieku dzieci.

Cele ogólne:

-         przekazanie uczniom niezbędnej wiedzy

-         wykształcenie właściwych nawyków zachowania się za drogach

-         rozwijanie orientacji przestrzennej, wyobraźni

-         wskazywania niebezpiecznych sytuacji, przyczyn wypadków oraz dostrzeganie związków przyczynowo – skutkowych

-         zrozumienie i zaakceptowanie potrzeby istnienia norm i przepisów, znaków

     i symboli

Cele szczegółowe:

-         zapoznanie z obowiązkiem pieszego

-         rozwijanie poczucia odpowiedzialności i samodzielności dzieci do bezpiecznego poruszania się

-         kształtowanie umiejętności orientowania się w terenie, poruszania się w danych kierunkach

-         kształcenie postawy szacunku i zaufania do własnej osoby, jako uczestnika ruchu drogowego

-         rozpoznawanie pojazdów uprzywilejowanych

-         zapoznanie z postawą pieszego w przypadku zaobserwowania pojazdu uprzywilejowanego

-         zapoznanie z rodzajami znaków drogowych (kształt, kolor)

-         kształcenie umiejętności zasad przechodzenia przez jezdnię i zasad poruszania się przy sygnalizacji świetlnej

Metody pracy:

słowna- pogadanka

czynnościowa – daje możliwość konkretyzacji poznawanych zjawisk, przedmiotów, utrwalenie materiału

spotkania – strażakiem, policjantem, pracownikiem pogotowia ratunkowego

problemowa –ocena sytuacji na drodze, podejmowanie decyzji

Formy pracy:

zbiorowa, grupowa jednolita, wycieczki, gry symulacyjne, zabawy, ćwiczenia praktyczne w terenie, ćwiczenia orientacyjno – porządkowe i ruchowe

Środki dydaktyczne:

zeszyty ćwiczeń „Droga i ja” udostępnione przez firmę Renault, karty tematyczne, znaki drogowe, które powinien znać młody pieszy, ilustracje, rebusy, karty pracy, naturalne środowisko, ćwiczenia z zestawu „Droga do szkoły” H. Gutowska, B. Rybnik

  Formy oceniania:

pochwała, brawa, ocena w postaci stempelka

Treści realizacji:

  1. Uczę się zasad prawidłowego postępowania jako uczestnik ruchu ulicznego
  2. Samodzielne i bezpieczne poruszanie się
  3. Uważam na drodze – bezpieczeństwo podczas zabawi przechodzenia przez jezdnię
  4. Poznaję kodeks drogowy
  5. Poruszam się pieszo- sygnalizacja świetlna i przejścia dla pieszych
  6. Znam pojazdy uprzywilejowane i wiem na czym polega ich rola

Przewidywane osiągnięcia uczniów:

-         rozumie zagrożenia ruchu ulicznego dla pieszych

-         zna zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię

-         wie, jak sam może zadbać o swoje bezpieczeństwo podczas zabaw oraz w czasie drogi do szkoły

-         potrafi orientować się w danym terenie

-         zna najczęstsze przyczyny wypadków i umie przewidzieć następstwa nieodpowiednich zachowań w ruchu drogowym

-         zna numery jednostek udzielających pomocy

-         wie, dlaczego w ruchu ulicznym stosuje się znaki drogowe, tablice informacyjne

-         wykształcił nawyki bezpiecznego pieszego

Do realizacji przedsięwzięcia włączę rodziców w pomoc sprawowaniu opieki nad uczniami podczas wycieczek. Uczniowie będą mieli świadomość, że rodzice  współpracują ze szkołą w zakresie bezpieczeństwa dzieci na drogach.

Ewaluacja zamierzeń:

Uczniowie, po zakończeniu realizacji planu wypełnią test, który będzie informował, w jakim stopniu uczniowie przyswoili wiadomości z zakresu bezpieczeństwa. Ponadto obserwacja i aktywny udział, potwierdzi przewidywane osiągnięcia. Dla najbardziej aktywnych i wykazujących się wiedzą

  opracowała mgr Marzena Jezusek -nauczyciel nauczania zintegrowanego, SP nr 2 Kolno, woj. podlaskie


 

 

 


Strona główna: Wszelkie prawa zastrzeżone. Ostatnia aktualizacja: 15.11.2003
© 2003. Prywatna strona Marzeny Jezusek